Nexia International has added new member firms; Innovator Ltd to Nexia Baltic, Turkmen Expert ES (TE) in Turkmenistan and Odycé Nexia to Nexia France.